July 15th, 2005

Serenity

Temple Tree Path - Wang Wei

weather: small showers
outside: 18.7°C
mood: ...

gōng

huái

   
 

wáng

wěi
     
 


jìng

yìn

gōng

huái
 

yōu

yīn

duō


tái
 

yìng

mén

dàn

yíng

sǎo
 

wèi

yǒu

shān

sēng

lái

Temple Tree Path
Wang Wei

Narrow, sunless path to the temple tree,
Deep, dark, and moss laden.
Attend the gate while sweeping the yard,
Should a monk come down from the hill.